Prosimy, aby klienci, którzy posiadali konto w starej wersji sklepu, zresetowali hasło do konta lub zarejestrowali się ponownie.
Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem panelu B2B dla Hurtowników. Klientów hurtowych zapraszamy na ten moment do składania zapytań drogą mailową

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.mc-nova.eu

  §  1. DEFINICJE

MC-NOVA Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 356950  NIP: 6452503777 REGON:241556682

Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane firmy lub dane osobowe może utworzyć konto Klienta, a następnie przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy - prowadzony przez Spółkę Sklep Internetowy dostępny pod adresem

www.mc-nova.eu za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Spółki Produkty;

Produkt – dostarczone przez Spółkę produkty, prezentowane w sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca przygotować listę produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.mc-nova.eu ;

UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

UODO - ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.).

Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego, wskazujące na: ilość i rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili wyrażania oświadczenia woli (składania Zamówienia), cenę, miejsce wydania towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

§  2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem

      internetowym www.mc-nova.eu, w tym w szczególności:

a.   zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów,

b.   składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym,

c.   dostarczania zamówionych Produktów,

d.   uiszczania ceny sprzedaży Produktów i kosztów dostawy,

e.   prawa do odstąpienia od umowy,

f.    procedury reklamacji.

2.   Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

3.   Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

4.  Klient może kontaktować się ze Spółka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 ,

     w  szczególności składać reklamacje, za pomocą: Działu Obsługi Klienta e-mail: zamowienia@mc-nova.eu ,

     telefon: +48 533866996,

     listownie na adres pocztowy Spółki tj. Wrocław  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3. Koszty połączenie

     telefonicznego jest zgodny ze stawką operatora z którego korzysta Klient.

5.  Wszystkie Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia

     umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień

     na Produkty, niezbędny jest:

a)  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,

     Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safarii;

b)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7.   Składanie przez Klienta Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wymaga prawidłowego zarejestrowania

      się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

§ 3.   REJESTRACJA, ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.   W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) Klient powinien wypełnić

Formularzu Rejestracji podając :

a. imię i nazwisko

b. dane firmy wraz z nr NIP ( dla zamawiających w imieniu firmy )

c   adres email

d. numer telefonu

e. adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj).

2.   Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz następnie zaakceptować 

   jego  postanowienia. W celu świadczenia przez Spółkę usług oferowanych przez Sklep Internetowy oraz w celu realizacji

   Zamówień Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej

   realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.   Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na

   podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca

   zarejestrowanie konta Klienta.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta

   Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta  Klienta, co następuje w

   momencie kliknięcia linku aktywacyjnego zawartego w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta

   Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.   Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji

   nieprawdziwych lub nieaktualnych, Spółka nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

6.  Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez

   przesłanie Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@mc-nova.eu celem usunięcia konta Klienta

   wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

7.   Rejestracja oraz korzystanie z oferowanej funkcjonalności Sklepu Internetowego

   są nieodpłatne i dobrowolne.

8.   Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w

   Formularzu Rejestracyjnym.

9.   Spółka oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym

   podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu

   pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

10.  Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła

   podanych przy rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

11.  Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto  Klienta.

12.  Klient, który zarejestrował konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego,

   w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

13.   Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

14.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.   zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie

   owiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do

   danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do

   wyłącznej wiadomości Klienta;

b.  korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w

   szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c.    korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej

   Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d.   korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Spółki, z

   poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e.   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa powyżej w ust. 14 Spółka może wypowiedzieć

   umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Spółka może złożyć Klientowi

   oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

   e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta Klienta skutkować

   będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Sklepie Internetowym.

16.  Skuteczne  złożenie  Zamówienia  możliwe jest  jedynie  w przypadku, gdy wybrany przez  Klienta Produkt

   jest dostępny w magazynie Spółki, co zostaje uwidocznione poprzez zamieszczenia informacji o dostępności Produktu.

§  4.  ZAMÓWIENIA

1.   Klient może dokonać zakupu Produktu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie

   Internetowym (po uprzednim zarejestrowaniu i wybraniu Produktów) są składane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i

   płacę”. Składając Zamówienie Klient potwierdza, przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty

   kwoty wskazanej w Zamówieniu.

2.   Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta:

a)   (Obligatoryjnie)  Aktualnego  Regulaminu  dostępnego  na  stronie  Sklepu Internetowego,

b)   (Obligatoryjnie) zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)     (Obligatoryjnie) informacji o prawach wynikających z UPK. co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole –

   potwierdzając tym samym zapoznanie - przed złożeniem Zamówienia.

3.   Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż brak zapoznania się akceptacji przez Klienta z informacjami wskazanymi

   powyżej w ust. 2 pk.t a – c w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia

   Produktu w Sklepie Internetowym.

4.   Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w

   tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien :

a.   zalogować się do Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu formularza logowania na podstawie danych udostępnionych na

   etapie wypełniania Formularza Rejestracji;

b.   wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c.   wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia produktu) - o ile taki jest dostępny;

d.   wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

e.   kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

5.   Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Produktu wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo

   podawana jest na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

6.   Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość

   modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Produktu z Koszyka.

7.   Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego

   Produktu.

8.   Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta (na etapie wypełniania Formularza Rejestracji) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę Zamówienia złożonego przez Klienta wraz ze wszystkim danymi pozwalającymi określić zamówioną usługę.

9.   Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (w tym także udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie) wszelkich istotnych

   postanowień umowy sprzedaży Produktu następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do

   realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep

   Internetowy: informacji o zamówionym Produkcie wraz ze wskazaniem jego ceny, koszcie dostawy (o ile dostawa nie jest

   darmowa), kwocie do zapłaty za całość Zamówienia, Regulaminu Sklepu Internetowego, informacji o prawie odstąpienia od

   umowy wraz wzorem oświadczania o odstąpieniu od umowy do samodzielnego pobrania, informacji o możliwości zgłoszenia

   reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego p

   pobrania.

10.  Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia

   Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem sposobów dostawy, wskazanych poniżej w

   treści Regulaminu.

 §  5.  PŁATNOŚCI

1.    Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a)  podawane są w kwocie netto i brutto zawartym podatkiem VAT i podawane są w złotych polskich;

b)   nie zawierają kosztów dostawy (o ile nie jest to wyraźnie zastrzeżone i wskazane przy danym Produkcie – poprzez

   informację o darmowej dostawie), przy czym Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości

   oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

2.    Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Produktu, chyba że przy danym

   Produkcie widnieje informacji o darmowej dostawie Produktu. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji Zamówienia

   obejmującej ceny Produktów oraz koszty dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Produktu,

   formy płatności oraz sposobu dostawy. Informacja o całkowitej kwocie Zamówienia zostanie dodatkowo wysłana do Klienta

   zgodnie z procedurą wskazaną powyżej w § 3 ust. 9 powyżej.

3.    Koszty dostawy podawane będą wyłącznie w sytuacji, gdy Klient będzie zobowiązany do ich ponoszenia, tj. w sytuacji, gdy

   koszty dostawy Produktów nie będą pokrywane przez Spółkę  (darmowa dostawa).

4.    Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia

   do realizacji, o którym mowa w § 3. ust. 8 Regulaminu.

5.    Koszty dostawy określane są zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu oraz każdorazowo zostają wskazane Klientowi na

   etapie realizacji Zamówienia (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje darmowa dostawa).

6.    Ceną wiążącą i ostateczną Produktu oraz kosztu dostawy jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania

   Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

7.    Całkowita kwota realizacji Zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za Zamówione Produkty oraz koszt dostawy.

8. Klient, który złożył w MC-NOVA Sp. z o.o. Zamówienie poprzez Sklep internetowy, wiadomość email lub telefonicznie i przydzielony mu został odroczony termin płatności, zobowiązany jest do terminowego uregulowania Należności.  Nieuregulowanie Należności w terminie skutkować może naliczeniem odsetek ustawowych oraz obciążeniem Klienta kosztami wysyłki papierowej wersji wezwania do zapłaty. Maksymalny koszt wysyłki wezwania wynosi 90,- PLN netto.

 

                                                                  §  6.  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.   Realizacja Zamówienia następuję (rozpoczyna się) po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz

   zatwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z § 3 ust. 8

   Regulaminu.

2.   Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 2 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej

   Polskiej.

3.   Termin realizacji Zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Spółki.

4.   O wszelkich trudnościach w realizacji Zamówienia Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości

   elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

5.   O ile nie wynika to wyraźnie z treści oferty Koszt dostawy Produktu ponosi Spółka (darmowa dostawa). W przypadku, gdy

   koszt dostawy ponosi Klient jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt. Koszt dostawy zależny jest od wyboru sposobu

   dostawy oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, które będą uwidocznione przy

   Produkcie.

6.   Co do części lub całości Produktów oferowanych przez Spółkę Sklep Internetowy może przewidywać/oferować darmową

   dostawę zakupionego Produktu. W takiej sytuacji, stosowna informacja zostaje umieszczona przy danym produkcie, zaś

   podana kwota do zapłaty za Produkt jest całkowitą ceną jaką Klient musi uiścić za Zamawiany Produkt wraz z dostawą.

7.   Produkty są doręczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firm kurierskich.

8.   Dokładne  koszty  dostawy  Produktu  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  poza  granice Rzeczpospolitej Polskiej

   wskazane są na stronie internetowej Sklepu Internetowego, o ile koszty dostawy nie są pokrywane przez Spółkę (darmowa)

   na zasadach wskazanych powyżej w ust. 6 powyżej.

9.   Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia

   dostawy po jej odbiorze od dostawcy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany

    w § 1 ust. 4 Regulaminu. Maksymalny czas na zgłoszenie uszkodzonej dostawy wynosi 7 dni od dnia doręczenia przesyłki lub dnia odbioru osobistego. W przypadku uszkodzeń towaru dostarczonego za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej należy spisać protokół szkody, który jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

10.  Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni roboczych.

 

                                                         §  7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.   Klient, będący Konsumentem zgodnie z UPK może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Produktów zawartej

   za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub

   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamówienia@mc-nova.eu w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument lub

   osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a

   Konsument jest zobowiązany do zwrotu, tego samego Produktu który otrzymał, na swój koszt, w stanie niepogorszonym.

3.   W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Produktu  prawo odstąpienia może

   zostać zrealizowane w całości lub w części w zależności od decyzji Konsumenta. Oznacza to, iż Klient ma prawo odstąpić od

   całości Zamówienia ( wszystkich zakupionych Produktów ) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej ilości

   Produktów).

4.   Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w

   posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie) Produktu.

5.   Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o

   odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z którego Konsument może korzystać

   udostępniony jest zgodnie z ust. 7 poniżej.

6.   Informacja  o  prawie  odstąpienia  od  umowy  wraz  z wzorem  oświadczenia  o  odstąpieniu od Umowy (stanowiącym

   ałącznik nr 1 do Regulaminu) przekazywane jest Konsumentowi:

a.   w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto

b.   znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3. ust. 9 Regulaminu oraz

c.   dostępne jest na stronie Sklepu Internetowego.

7.   W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Spółka

   niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli

   został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

8.   Zgodnie z art. 38 UPK prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

   umów:

a.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został

   poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia

   od umowy;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub

   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania

   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

   dostarczeniu;

e.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

   połączone z innymi rzeczami;

f.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

   zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

9.   Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia,

   w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres wskazany

   w § 1 ust. 4 powyżej przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu Spółce Produktu w stanie

   niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Konsument ponosi

   odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

   konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien

   zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

11.  Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu – koszt przesłania do Spółki Produktu.

12.  W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Spółka zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie

   14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie

   dokonane przez niego płatności

13.  Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem

   celem weryfikacji autentyczności z wysłanym produktem.

 

                                                                         §  8.  REKLAMACJE

 

1.   Spółka jest odpowiedzialna wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

   Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w

   ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Spółkę.

2.   Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego

   postępowania.

3.   W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem

   zakupu tego Produktu (Produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

4.   Wzór Formularza reklamacji (stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) przekazywany jest Klientowi:

a.   w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto

b.   znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu oraz

c.   dostępne jest w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

5.   W przypadku gdy Produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.

   reklamowany Produkt, opis reklamacji) należy odesłać na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.

6.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad

   albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

   od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.   W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność

   niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.   Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie

   będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym

   odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za

   nabycie danego Produktu.

 

                                                           § 9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w

   Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie

   Internetowym.

2.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak zgody na

   przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz

   dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

    Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO jest MC-NOVA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄDOWEGO

pod numerem       KRS: 356950     NIP: 6452503777    REGON:241556682

3.   Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

   (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29

   kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

   jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.,

   nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204

   ze zm.).

5.   Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów

   sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 

                                                        § 10.  POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.   Spółka niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia

   ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:

a.   do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

   sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Spółką,

b.  do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji

   Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2.   Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto

   obie strony tj. Spółka oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3.   W  celu  wszczęcia  postępowania  należy  złożyć  do  właściwego  terenowo  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

   Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie

   sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Spółka niniejszym informuje, iż stosowne wnioski dostępne są na stronach

   internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.   Niezależnie od powyższego Spółka niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach

   rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

   stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań

   statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu

   Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/. Dodatkowo Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w

   sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Spółką, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

   rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji

   Konsumentów pod adresem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

                                                           §  11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku.

2.   Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź 

   nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego

   postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego

   Regulaminu.

3.   Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

   Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu

   udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.

4.   Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych p

   stanowień regulaminu.

5.   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

a.      blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta

   oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez

   Klienta;

b.      za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

   działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z  infrastrukturą techniczną Klienta.

6.   W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy,

   a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7.   Załączniki:

a.   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;

b.   Wzór Formularza reklamacyjnego.

   Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.mc-nova.eu

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

MC-NOVA Sp. o. o. 

Wrocław  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3

e-mail: sprzedaz@mc-nova.eu  telefon: +48 533866996.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Numer Zamówienia: _____________________________________________________________________

Data odbioru Produktu: ___________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

_________________

 

Data: ___________

 

(*)Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                              § 1.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.   Niniejszym informujemy, iż na podstawie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24

   czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu  oferowanych przez

   MC-NOVA Sp. Z o. o.  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem zakupiliście Państwo więcej niż jeden Produkt  prawo odstąpienia może zostać

   zrealizowane w całości lub w części. Oznacza to, iż mogą Państwo odstąpić od całości Zamówienia  lub odstąpić od części

   zamówienia.

3.   Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w

   posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie) pierwszego z

   Zamówionych Produktów.

4.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: MC-NOVA Sp. z o. z siedzibą we

  Wrocławiu  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3       e-mail: zamówienia@mc-nova.eu telefon: + 533866996, o swojej decyzji

   o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą

   elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia dokonali Państwo zakupu więcej niż jednego Produktu,

   niezbędne jest podanie czy odstępują Państwo w całości, czy w części od zawartej umowy. W sytuacji, braku stosownej

   informacji, przyjmuje się, iż dokonali Państwo odstąpienia w całości od zawartej umowy.

5.   Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie

   drogą elektroniczną na adres zamówienia@mc-nova.eu jezeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu

   niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pocztą elektroniczną.

6.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania

   przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany

   w ust. 4 lub doręczyli pisemne oświadczenie bezpośrednio do siedziby MC-NOVA Sp. Z o. o.

 

                                                        § 2.   SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

   dostarczenia Produktu – koszt dostawy od Spółki do  Konsumenta, o ile takie zostały naliczone (z wyjątkiem dodatkowych

   kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

   oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani

   o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych

   sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. MC-NOVA Sp. Z o. o.  może wstrzymać się ze

   zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnego Produktu .

2.   W celu uśnięcia wątpliwości w sytuacji, gdy dokonali Państwo zakupu Produktu oferowanego przez MC-NOVA Sp. Z o.   

   którego koszty dostawy pokryła MC-NOVA Sp. Z o. o. , zwrot obejmować będzie kwotę odpowiadającą dokonanemu przez

   Państwa zakupowi danego Produktu, która następnie została przez Państwa uregulowana za pośrednictwem Sklepu

   Internetowego www.mc-nova.eu W sytuacji, gdy skorzystają Państwo z częściowego prawa odstąpienia od Umowy zwrot

   uiszczonych przez Państwa kosztów nastąpi w zakresie w jakim dokonali Państwo odstąpienia od umowy.

3.   Jednocześnie informujemy iż skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu Produktu. Produkt należy odesłać lub

   przekazać na adres: MC-NOVA Sp. Z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3, e-mail: zamówienia

   @mc-nova.eu, telefon: + 533866996, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali

   nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu

   14 dni.

4.   Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu – koszt odesłania do Spółki.

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.mc-nova.eu

 

 

 

......................................, dn.............20.... r.

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

REKLAMUJĄCY:

 

Imię i Nazwisko _______________________________________________________________ Adres: ________________________________________________________________________ Adres c.d : ____________________________________________________________________ email: ________________________________________________________________________ tel. ___________________________________________________________________________

Data nabycia Produktu

 

______________________________________________________________________________ Nazwa Produktu _________________________________________________________________ Nr Zamówienia _________________________________________________________________

Ilość reklamowanego towaru _____szt. Po_____ zł

 

 

Ogólna wartość towaru: ________________zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

 

Kiedy wady zostały stwierdzone ____________________________________________

 

Żądanie Klienta związane z uszkodzeniem lub Wadą

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Reklamowany Produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:

 

Wrocław  51-318  ul. Zakrzowska 21/H-3

 

Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reklamacji Produktu znajdującymi się na stronie www.mc-nova.eu.

 

 

___________________

(czytelny podpis Klienta)